Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

Șofer microbuz școlar (2 posturi) – Posturile vacante în administrația publică din România (gov.ro)

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

A.) Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș cu sediul în Tăuții Măgherăuș, strada 1 nr. 229, județul Maramureş, organizează concurs, pentru ocuparea  a 2  posturi  contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuție;

2. Denumirea posturilor: șofer, post vacant, pe perioadă nedeterminată;

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: șofer-M;

4. Scopul principal al postului: șofer microbuz școlar;

5. Numărul de posturi: 2.

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul Liceului Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș cu sediul în Tăuții Măgherăuș, strada 1 nr. 229, județul Maramureş, Maramureş, compartimentul secretariat, telefon: 0262-293004, persoană de contact: Tămaș Dorela Amalia, e-mail: scoalatautiimagheraus@yahoo.com.

Termenul de depunere a dosarelor: 10.04.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contr4a securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: 10 clase absolvite;

2. Perfecționări (specializări): permis de conducere auto categoria D;

3. Abilități, calități și aptitudini necesare: cunoștințe bune legislație rutieră, mecanică auto, prim ajutor;

4. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):

– atestat transport persoane sau dovada că este înscris pentru obținerea atestatului;

– cazier auto sau dovadă de la serviciul de poliție rutieră din care să reiasă inclusiv faptul că nu a avut permisul de conducere suspendat/ridicat pentru consum de băuturi alcoolice sau accidente auto soldate cu răniri de persoane sau victime;

5. Vechimea: 3 ani.

D.) Bibliografie şi tematică:

1.         Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022, publicat în  MONITORUL OFICIAL cu numărul 675 din data de 6 iulie 2022;

2.         Legea 319/2006 privind protecția și securitatea muncii, actualizată;

3.         OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată;

4.         HG 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată;

5.         OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, actualizată;

6.         HG 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier;

7.         OMEN 3637/2016 privind aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar;

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    – termenul de depunere a dosarelor: 10.04.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei;

  • proba scrisă în data de 24.04.2023, ora 09.00, la sediul instituției;      
  • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 24.04.2023, ora 13.00.
  • proba interviu în data de 24.04.2023, ora 13,30, la sediul instituției;
  • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 24.04.2023, ora 15.00.
  • afişarea rezultatelor finale: 24.04.2023, ora 15.00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

  • se pot depune contestaţii până în data de: 25.04.2023, interval orar 09,00-12,00, la sediul instituţiei.
  • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 25.04.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

Director,

Prof. Ofrim Loredana Cornelia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut